Niska koncentracija peludnih zrnaca u zraku
Umjerena koncentracija peludnih zrnaca u zraku
Visoka koncentracija peludnih zrnaca u zraku
Vrlo visoka koncentracija peludnih zrnaca u zraku
Nepoznata koncentracije peludnih zrnaca u zraku